Article archive

AGASIMBA KACIYE IGIKUBA MU BANTU

Umunsi umwe, inzara yarateye mu bikoko byo mu  ishyamba. Havamwo agasimba kamwe gahungira mu gihugu cyari gituwe n’abantu. Umunsi umwe ako gasimba gaturuka muri iryo shyamba kaza kavuza induru kavuga  kati : yemwe rubanda rw’umwami, nimuhunge abanzi barabateye. Abantu bakumvise...

ABASANGIYE UBUBABARE BARISUNGANA

Inkoko yibereye aho ari inshike, kandi itabuze kubyara. Rubanda rwarayimariye abana babaraguza, ikajya ihora ibiganya, yicwa n’agahinda. Bukeye inkoko yenga inzoga, irayikorera iragenda, ngo igiye gushaka uwo yatura umuruho wayo. Inkoko ihura n’imbwa, Imbwa irayibwira iti: ntiwansomya kuri iyo...

UMWANA WAVUGIYE MUNDA YA NYINA

Kera habayeho  umugabo,  bukeye ashaka  umugore babyarana abana benshi, ariko bose ari abahungu gusa. Abana barakura, baranashyingirwa. Bukeye abagore babo bagakunda kujyana kwahira ishinge no guca isaso, bamwe bakajyayo batwite. Nuko bagera aho bahira bakaganira. Bakavuga ukuntu...

UMUKOBWA WASIMBUTSE URUPFU MUKASE YARI YAMUTEZE

Kera habayeho umugabo witwa Rugondo. Bukeye  ashaka umugore babyarana umwana w’umukobwa bamwita Rugogwe. Nuko nyina aza gupfa, apfuye se azana undi mugore. Umugore ahageze asanga umukobwa yarasabwe n’umwami, amuzira urunuka. Abwira umugabo we ngo niba ashaka ko babana neza, azice umukobwa we....

UMUKOBWA WARONGOWE N’UMUGABO YARI YARABENZE

Kera habayeho umugabo, bukeye ashaka umugore, babyarana umwana w’umukobwa, bamwita Munyana. Munyana amaze kuba inkumi, yiha kubenga uje kumusaba wese.  Ngo arashaka usa na se cyangwa se  usa na...

UMUKOBWA WARONGOWE N’UMUGABO WABAGA MU NDA Y’IGITI

Kera habayeho umugabo, bukeye ashaka  umugore babyarana umwana w’umukobwa, bamwita Kanyana. Kanyana amaze kuba inkumi, abandi bakobwa baramubwira bati : uzaze tujyane  guca imibavu ku  giti kitwa umutegarugori. Ku munsi wo kujya yo, aracyererwa, abandi bakobwa baramusiga....

UMUKOBWA WARONGOWE N’IMPYISI

Kera habayeho umugabo, bukeye ashaka umugore babyarana umwana w’umukobwa bamwita Mahiribobo. Uwo mukobwa yarabengaga cyane. Umuhungu uje kumusaba wese, Mahiribobo akamubenga, akavugako   azasabwa n’ umugabo ucira...

UMUKOBWA WARIYE IKIJUMBA CY’ IMANA

Kera Habayeho Umugabo, bukeye ashaka umugore, babyarana abana babiri , umukobwa n’umuhungu. Umukobwa akitwa Buhorobungwe, Umuhungu akitwa Mashyoma. Bari bafite umurima ; hanyuma umeramwo umugozi w’ikijumba, batazi...

UMUKOBWA WAREZE UMWANA WAVUYE MU MWANANA W’IGITOKE

Kera abakobwa bagiraga umukino wo guheka umwanana w’igitoke bimenyereza kuzaba ababyeyi. Nkuko abana b’abahungu bagiraga udukino two kurasana bimenyereza kuzaba ingabo ku rugamba. Umunsi umwe, umwe muri abo bana b’abakobwa yururukije umwanana we, asanga wahindutse umwana w’umuntu. Nuko abwira...