So ni nde?

23/09/2011 15:56
So ni nde?

Kazitunga.

Gira so tunga ?

Tunga gege.

Gira so gege?

Gege amahina.

Gira so mahina ?

Mahina byavu.

Gira so byavu ?

Byavu abagabo.

Gira so bagabo ?

Bagabo ilindi.

Gira so lindi ?

Lindi ligata.

Gira so ligata ?

Ligata agatebe.

Gira so gatebe ?

Gatebe simbo.

Gira so simbo ?

Simbo y'abakwe.
 

Gira so bakwe ?

Bakwe abageni.

Gira so bageni ?

Bageni indaro.

Gira so ndaro ?

Ndaro kimizi.

Gira so Kimizi ?

Kimira amasuka.

Gira so masuka ?

Masuka mwobo.

Gira so mwobo?

Mwobo w'inyaga.

Gira so nyaga ?

Nyaga agahembe.

Gira so hembe ?

Hembe kotsi.

Gira so kotsi ?

Kotsi k'abatabazi.
Batabaliye he ?

IRunda na Gihara.

 
 

Bahishe iki ?

Akanyehara.

Bagatura nde?

Seruntaga.

Abazimanira iki ?

Akamasa k'ubugondo.

Bakabagiye he ?

Mu gacaca.

Mukutanshira ?

Naguciraga se wali mwene mama

cyangwa mwene data ?

Mwene so ni nde ?

Ni Semitwero.

Twera turore !Ndi rukamatamushogoro
rwa Ntamushobora

iyo iwacu bataseye sinseka.